Untitled Document

Page 2 of 4

Go to Page

12 / 07 / 17

  บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด หรือ เอสโกโดยคุณวิชญะ ประเสริฐลาภ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แทนบริษัทเข้ารับรางวัล “Partnership Supplier Award” จากคุณประพันธ์  ลิขิตวัชรปกรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีแอลซีพี พาวเวอร์ จำกัด ในงาน “BLCP Suppliers Day 2017 : บีแอลซีพีและคู่ค้าสัมพันธ์” เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ...
12 / 09 / 16

 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559ผู้บริหารและพนักงานได้เข้าร่วมงานเสวนาทางวิชาการเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติโดยมีการเสวนาในหัวข้อ "กรรมโกงแบบไหน...ใครสนอง?"งานเสวนามีตัวแทนร่วมเสวนาทุกภาคส่วน ประกอบด้วย1. ภาคกฏหมาย ร้อยตำรวจตรี พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อัยการสูงสุด2. ภาคการศึกษา รศ.ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ อดีตรั ...
12 / 09 / 16

 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (เอสโก) ได้ลงนามสัญญางานเดินเครื่องและบำรุงรักษา กับ บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เอเชีย จำกัด ในการปฏิบัติงานที่โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดเกาะขนุน จ.ฉะเชิงเทรามูลค่างานตามสัญญาประมาณ 179 ล้าน บาท เป็นระยะเวลา 4 ปีโดยมี คุณชนินทร์ เชาวน์นิรัติศัย กรรมการผู้จั ...
26 / 08 / 16

 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559โดยคุณวิชญะ ประเสริฐลาภ กรรมการผู้จัดการ ได้เข้ารับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต(Collective Action Coalition Against Courruption หรือ CAC)ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2559 โดยมี ดร.กอปร กฤตยากีรณ รองประธานกรรมการโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตเป็นผู้มอบประกาศนียบั ...
Untitled Document