Untitled Document

Page 1 of 4

Go to Page

02 / 04 / 19

ผู้บริหารและพนักงานบริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำกัด นำโดยนายสาธิต ถนอมกุล กรรมการผู้จัดการได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาและฟังการบรรยาที่พิพิธภัณฑ์ต้านโกง เพื่อสร้างจิตสำนึกกิจกรรมต้านโกง ในวันที่ 28 มีนาคม  2562ทั้งนี้เอสโกได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต ตั้งแต ...
21 / 03 / 19

 บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ESCO) โดย คุณสาธิต ถนอมกุล กรรมการผู้จัดการ ร่วมลงนามสัญญากับ บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จำกัด โดย คุณณัฐิเดช จิตครองธรรม  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้บริการงานเดินเครื่องและบำรุงรักษา (O&M) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2 แห่ง ได้แก่ โรงไฟฟ้าลพบุรีโซลาร์ และโรงไฟฟ้าวั ...
11 / 03 / 19

 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 คุณสาธิต ถนอมกุล กรรมการผู้จัดการ พร้อมผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้มอบเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED) จำนวน 1 เครื่องให้กับ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดระยอง โดยมี  นายแพทย์สุรทิน มาลีหวล  ผู้อำนวยการ  ...
15 / 01 / 19

 เอ็กโก กรุ๊ป โดย กจญ.จักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์ และ คณะผู้บริหาร ร่วมทำพิธีเปิดบริษัท อีแอนด์อี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ESCO) ในกลุ่มเอ็กโก กับ EDL-GEN Operation and Maintenance Service Sole Company Limited (EDL-GEN O&M) เพื่อให้บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษา โครงก ...
Untitled Document