เอสโกร่วมงาน "รัฐเอกชนร่วมใจ ขับเคลื่อนธุรกิจไทยไร้สินบน"
05 / 10 / 17


เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560
 
บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 
หรือ เอสโก

โดย คุณสุรศักดิ์ กาญจนกิจ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบริหารงานทั่วไป

พร้อมด้วย คุณธงชัย โชติขจรเกรียรติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารองค์กร
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

ได้เข้าร่วมงาน “รัฐเอกชนร่วมใจ ขับเคลื่อนธุรกิจไทยไร้สินบน” 
(Clean Business, Sustainable Thailand)
ณ ห้องนภาลัย บอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร

โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เป็นประธานและกล่าวสุนทรพจน์ในการประกาศเจตนารมณ์ภาครัฐและเอกชนต่อต้านการให้สินบน
เพื่อแสดง
ถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการต่อต้านการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
รวมทั้งกระตุ้นให้ภาคเอกชนเข้ามามี
บทบาท ในการป้องกันปัญหาการให้สินบน
โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรมหาชน เอกชน
องค์กรระหว่างประเทศ สถานเอกอัครราชฑูต หอการค้า สภา และสมาคมที่เกี่ยวข้อง
ประมาณ 500 คน
เพื่อผนึกกำลังในการขับเคลื่อนกฏหมาย
และ
มาตรการใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
ให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม และขจัดปัญหาสินบนออกไปจากประเทศไทยในที่สุด