Untitled Document

Page 1 of 5

Go to Page

18 / 12 / 19

     บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด หรือ ESCO ในกลุ่มเอ็กโก โดย นายสาธิต ถนอมกุล กรรมการผู้จัดการ ลงนามสัญญาให้บริการงานเดินเครื่องและบำรุงรักษา (O&M) แก่โรงไฟฟ้าราช โคเจนเนอเรชั่น ในเครือ บมจ.ราช กรุ๊ป โดย นายสาครินทร์ ตังคะวชิรานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาโครงการ บมจ.ราช กรุ๊ป และ นายธนบด ...
24 / 10 / 19

บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด หรือ เอสโก ในกลุ่มเอ็กโก  โดย คุณสาธิต ถนอมกุล  กรรมการผู้จัดการ เข้ารับประกาศนียบัตรสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ในฐานะสมาชิกที่ได้รับการต่ออายุใบรับรองครั้งที่ 1 หลังจากที่เอสโกได้รับการรับรองเป็นสมาชิ ...
17 / 10 / 19

บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด หรือ ESCO ในกลุ่มเอ็กโก โดย นายสาธิต ถนอมกุล กรรมการผู้จัดการ  ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมมือขยายงานธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดย นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (รวธ.) ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 6 เ ...
02 / 04 / 19

ผู้บริหารและพนักงานบริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำกัด นำโดยนายสาธิต ถนอมกุล กรรมการผู้จัดการได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาและฟังการบรรยาที่พิพิธภัณฑ์ต้านโกง เพื่อสร้างจิตสำนึกกิจกรรมต้านโกง ในวันที่ 28 มีนาคม  2562ทั้งนี้เอสโกได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต ตั้งแต ...
Untitled Document