ผู้บริหารและพนักงานบริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำกัด เข้าเยี่ยมชม ศึกษาและฟังการบรรยาที่พิพิธภัณฑ์ต้านโกง
02 / 04 / 19

ผู้บริหารและพนักงานบริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำกัด นำโดยนายสาธิต ถนอมกุล กรรมการผู้จัดการ
ได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาและฟังการบรรยาที่พิพิธภัณฑ์ต้านโกง เพื่อสร้างจิตสำนึกกิจกรรมต้านโกง ในวันที่ 28 มีนาคม  2562
ทั้งนี้เอสโกได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต ตั้งแต่ 16 กรกฎาคม 2559
โดยมีการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการต่อต้านการทุจริตและการประพฤติมิชอบอย่างต่อเนื่อง