Untitled Document
Business Overview

เอ็กโก กรุ๊ป ดำเนินธุรกิจให้บริการแบบครบวงจร ผ่าน บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (เอสโก)
โดยให้บริการงานด้านการเดินเครื่อง บำรุงรักษา วิศวกรรม ก่อสร้าง งานอนุรักษ์พลังงาน และการฝึกอบรมแก่อุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ได้แก่ โรงไฟฟ้า โรงงานปิโตรเคมี โรงกลั่นน้ำมัน และโรงงานอุตสาหกรรมด้านอื่นๆ


เอสโก ถือหุ้นโดยเอ็กโก กรุ๊ป ร้อยละ 100 และเป็นบริษัทที่มีความพร้อมทางเทคนิค การบริหาร การจัดการ และเครื่องมือที่ทันสมัย จึงนับเป็นธุรกิจหนึ่งที่ช่วยเพิ่มศักยภาพให้แก่เอ็กโก กรุ๊ป ในการดำเนินธุรกิจพลังงานอย่างครบวงจร ซึ่งครอบคลุมธุรกิจให้บริการต่างๆ ดังนี้

เกี่ยวกับ เอสโกกรุ๊ป

 งานเดินเครื่องโรงไฟฟ้า

เอสโกมีประสบการณ์และความชำนาญในการให้บริการด้านการเดินเครื่องและบำรุงรักษา ทั้งในโรงไฟฟ้าพลังความร้อน และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ครอบคลุมทั้งระยะการตรวจรับและทดสอบการเดินเครื่อง (Commissioning) และระยะการเดินเครื่อง (Operation)

 งานบำรุงรักษา

เอสโกให้บริการด้านบำรุงรักษาที่หลากหลายแก่อุตสาหกรรมประเภทต่างๆ เช่น โรงไฟฟ้า โรงงานปิโตรเคมี โรงกลั่นน้ำมันและโรงแยกก๊าซ โดยให้บริการที่เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้า เช่น งานบำรุงรักษาขนาดใหญ่ตามแผนการหยุดเครื่อง งานบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือโดยทั่วไป งานแก้ปัญหาที่จำเป็นเร่งด่วน โดยมีความชำนาญทั้งในงานบำรุงรักษาเครื่องกล บำรุงรักษาไฟฟ้า บำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมและตรวจวัด ด้วยศักยภาพการให้บริการแบบครบวงจรโดยเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า

 งานวิศวกรรมและธุรกิจพลังงาน

เอสโกมีความสามารถในงานวิศวกรรมออกแบบ งานบริหารโครงการ รวมทั้งจัดหาและก่อสร้าง โดยให้บริการทั้งในด้านงานโยธา งานเครื่องกล งานไฟฟ้า และระบบควบคุม รวมทั้งงานติดตั้งและทดสอบ โดยมีจุดแข็งในส่วนอุปกรณ์สำคัญของโรงไฟฟ้า เช่น กังหันก๊าซ กังหันไอน้ำ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หม้อน้ำและอื่นๆ รวมทั้งการจัดหาและจำหน่ายอุปกรณ์โรงไฟฟ้า

 งานฝึกอบรม

ด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์และความสามารถ และการมีพันธมิตรทางด้านวิชาการ ทำให้ธุรกิจฝึกอบรมของเอสโกเป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยให้บริการฝึกอบรมที่ครอบคลุมหลักสูตรด้านการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า ระบบส่งกระแสไฟฟ้า ระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า และการบริหารจัดการและการเงิน

นอกจากนี้ เอสโกยังดำเนินธุรกิจและแสวงหาโอกาสในการพัฒนาธุรกิจและการลงทุนในโครงการด้านพลังงานและสาธารณูปโภค เช่น ธุรกิจผลิตน้ำประปา เป็นต้น

Vision & Mission

Board of Directors


นายจักษ์กริช
พิบูลย์ไพโรจน์


ดร.กัมปนาท
บำรุงกิจ


นายนิวัติ
อดิเรก


นายดนุชา
สิมะเสถียร


นายสาธิต
ถนอมกุล

นายจักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์


กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)


ประสบการณ์การทำงาน

 • • ต.ค.2559 - ปัจจุบัน รองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • • ต.ค.2558 - ก.ย.2559 ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจบำรุงรักษา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • • ต.ค.2556 - ก.ย.2558 ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงานและอะไหล่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • • ต.ค.2555 - ก.ย.2556 วิศวกร ระดับ 12 รองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ ปฏิบัติงานที่บริษัท อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ดร.กัมปนาท บำรุงกิจ


รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์และบริหารสินทรัพย์

ประสบการณ์การทำงาน

 • • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-บริหารสินทรัพย์
 • • ผู้จัดการฝ่ายแผนงาน
 • • ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจพลังงาน
 • • ผู้จัดการพัฒนาโครงการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

นายนิวัติ อดิเรก


รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ CLMVT

ประสบการณ์การทำงาน


 • • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจ CLMV
 • • ผู้จัดการโครงการพัฒนาธุรกิจอาวุโส
 • • ผู้จัดการโครงการพัฒนาธุรกิจ
 • • ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส
 • • ผู้จัดการพัฒนาโครงการ
 • • ผู้จัดการวิศวกรรมโครงการ

นายดนุชา สิมะเสถียร


รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน

ประสบการณ์การทำงาน


 • • กรรมการ บริษัท ไฟฟ้า น้ำเทิน 1 จำกัด
 • • กรรมการ บริษัท ซับใหญ่ วินด์ฟาร์ม จำกัด
 • • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – พัฒนาธุรกิจในประเทศ
 • • ผู้จัดการโครงการพัฒนาธุรกิจ
 • • ผู้จัดการงานพัฒนาธุรกิจ

นายสาธิต ถนอมกุล


กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน


 • • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – สายงานบริหารโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)  
 • • ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสัญญาซื้อ-ขายไฟฟ้า และบริหารสินทรัพย์ บริษัท ผลิตไฟฟ้าน้ำเทิน 2 จำกัด สปป.ลาว
 • • ผู้จัดการส่วนบำรุงรักษาเครื่องมือวัด – บริษัท ผลิตไฟฟ้าระยอง จำกัด

นายสาธิต ถนอมกุล


รกรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน


 • • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – สายงานบริหารโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
 • • ผู้เชี่ยวชาญ – บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
 • • ผู้จัดการส่วนบำรุงรักษาเครื่องกล – บริษัท ผลิตไฟฟ้าระยอง จำกัด
ESCO's Organization
เอสโกร่วมใจ โปร่งใส ไร้คอร์รัปชั่น
Anti - Corruption (Policy)
คู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
Senior Manage


นายสาธิต
ถนอมกุล


นายอินทัช
ประกอบวณิชกุล


นายประวิทย์
กังพานิช


นายสุทธิศักดิ์
แก้วมีแสง


นางสาวสุทธิลักษณ์
อินทนาม

นายสาธิต  ถนอมกุล


กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน


 • • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – สายงานบริหารโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
 • • ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสัญญาซื้อ-ขายไฟฟ้า และบริหารสินทรัพย์ บริษัท ผลิตไฟฟ้าน้ำเทิน 2 จำกัด สปป.ลาว
 • • ผู้จัดการส่วนบำรุงรักษาเครื่องมือวัด – บริษัท ผลิตไฟฟ้าระยอง จำกัด

นายอินทัช  ประกอบวณิชกุล


ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจบำรุงรักษา

ประสบการณ์การทำงาน


 • • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษา บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (เอสโก)
 • • ผู้จัดการส่วนบำรุงรักษาไฟฟ้า ฝ่ายบำรุงรักษา เอสโก
 • • วิศวกรไฟฟ้าอาวุโส บริษัท ผลิตไฟฟ้าระยอง จำกัด
 • • วิศวกรไฟฟ้า ระดับ 6 โรงไฟฟ้าระยอง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

นายประวิทย์  กังพานิช


ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจวิศวกรรมและก่อสร้าง

ประสบการณ์การทำงาน


 • • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและธุรกิจพลังงาน บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
 • • ผู้จัดการส่วนวิศวกรรม บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
 • • ห้วหน้าแผนกเครื่องกล โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าบางปะกง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

นายสุทธิศักดิ์  แก้วมีแสง


ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจเดินเครื่อง

ประสบการณ์การทำงาน


 • • ผู้จัดการอาวุโส ส่วนวิศวรรมเดินเครื่อง บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนีอริ่ง แอนด์เซอร์วิส จำกัด
 • • ผู้ช่วยผู้จัดการโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น
 • • ผู้จัดการงานเดินเครื่อง โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น

นางสาวสุทธิลักษณ์ อินทนาม


ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบริหารงานทั่วไป

ประสบการณ์การทำงาน


 • • ผู้จัดการอาวุโส ส่วนบัญชีและการเงิน บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
 • • เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส บริษัท ผลิตไฟฟ้าระยอง จำกัด
 • • นักบัญชี ระดับ 6 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
Community Relation
Brand in Action

วิสัยทัศน์ของเอ็กโก กรุ๊ป ที่ว่า "เราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงาน...เพื่อชีวิต" หรือ Energy for Life คือการประกาศความมุ่งมั่นและจุดมุ่งหมายขององค์กร ที่จะสร้างสรรค์พลังงานสะอาดเพื่อทุกชีวิต ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมตลอดไป เพื่อความเจริญเติบโต ความสุข และความยั่งยืนทั้งขององค์กร สังคม และประเทศ

ถ้าพูดถึง เอ็กโก กรุ๊ป มีคำอยู่ 3 คำ ที่บอกถึงความเป็นเราได้อย่างชัดเจน

ความไว้วางใจได้ หมายถึงเรามีความเชี่ยวชาญ ในการบริหารจัดการ และมีความพร้อมในทุกเรื่องที่เราทำ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นผู้ที่มีจิตสำนึกถึงส่วนรวมเสมอ

เราไม่เคยหยุดเรียนรู้ และพร้อมที่จะปรับปรุง เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อนำสิ่งที่ดีกว่ามาพัฒนาองค์กรของเราให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุกด้าน

เราเชื่อว่า ความมีน้ำใจ และการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ทำให้สังคมของเราน่าอยู่ ไม่เพียงแค่ต่อคนในองค์กรเราเท่านั้น แต่ยังเผื่อแผ่ไปถึงชุมชน สังคม และช่วยพัฒนาสิ่งแวดล้อม เราพร้อมที่จะหยิบยื่นความช่วยเหลือให้เสมอ

ทุกคนในองค์กรมีค่านิยมเดียวกัน คือ Reliable วางใจได้, Dynamic ไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนา และHelpful ช่วยเหลือเกื้อกูล พร้อมทั้งมีทัศนคติ Attitude เดียวกัน ที่ว่า "ต้นทางดี ก่อกำเนิดผลลัพธ์ปลายทางที่ดี" ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่หล่อหลอมให้เราเป็น ผู้สร้างสรรค์พลังงานเพื่อทุกชีวิต หรือ The Energetic Reformer.

เราคือ ผู้สร้างสรรค์พลังงานเพื่อทุกชีวิต เราไม่เคยหยุดนิ่งที่จะเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดเวลา และพร้อมมุ่งมั่นที่จะบริหารทรัพยากรเพื่อการผลิตไฟฟ้าให้ได้ประโยชน์สูงสุด ขณะเดียวกัน พร้อมที่จะเป็นพลังสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้สังคมอย่างไม่หยุดยั้ง

Untitled Document