การลงนามสัญญางาน O&M โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดเกาะขนุน จ.ฉะเชิงเทรา
12 / 09 / 16

 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559
บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (เอสโก) ได้ลงนามสัญญางานเดินเครื่องและบำรุงรักษา
กับ บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เอเชีย จำกัด ในการปฏิบัติงานที่โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดเกาะขนุน จ.ฉะเชิงเทรา
มูลค่างานตามสัญญาประมาณ 179 ล้าน บาท เป็นระยะเวลา 4 ปี

โดยมี คุณชนินทร์ เชาวน์นิรัติศัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ผลิตไฟฟ้า
พล.ต.ท.ดร. สุวิระ ทรงเมตตา - Chairman และ
คุณศิริวรรณ ดำเนินชาญวนิชย์ ทรงเมตตา - President
บ. Absolute Clean Energy
เป็นประธานในพิธี

  โดยคุณวิชญะ ประเสริฐลาภ กรรมการผู้จัดการ บ.เอสโก เป็นผู้ลงนามร่วมกับ
คุณธีรวุฒิ ทรงเมตตา และคุณธนวิจิตร อังคพิพัฒนชัย
 กรรมการบริษัท บจ. แอ๊ดวานซ์ อะโกร เอเชีย
ณ ห้องสายสัมพันธ์ ชั้น 9 อาคารเอ็กโก

โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดเกาะขนุน จ.ฉะเชิงเทรา เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม

กำลังการผลิตไฟฟ้า
105 เมกะวัตต์ และกำลังการผลิตไอน้ำ 15 ตันต่อชั่วโมง