พนักงานบำรุงรักษา (ไฟฟ้า) - 5 อัตรา
[15:03:2016]

Responsibilities :
- ปฏิบัติงานบำรุงรักษาอุปกรณ์,เครื่องมือ เครื่องจักร ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ปฏิบัติงานถอด ประกอบ ซ่อม และทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ
- ตรวจสอบและรายงานผล
บันทึกข้อมุลงานซ่อมบำรุงตามที่กำหนด
- ตรวจสอบและดุแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ
- ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายQualitications :
 - เพศชาย อายุไม่เกิน 25 ปี

- วุฒิ ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง

- สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัด และ ต่างประเทศได้

- มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ทำงานเป็นทีม และมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยที่ดี