Buesinness Overview

เอ็กโก กรุ๊ป ดำเนินธุรกิจให้บริการแบบครบวงจร ผ่านบริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด หรือ เอสโก โดยให้บริการงานด้านการเดินเครื่อง บำรุงรักษา วิศวกรรม ก่อสร้าง งานอนุุรักษ์พลังงาน และการฝึกอบรมแก่อุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ได้แก่ โรงไฟฟ้า โรงงานปิโตรเคมี โรงกลั่นน้ำมัน และโรงงานอุตสาหกรรมด้านอื่นๆ


เอสโก ถือหุ้นโดยเอ็กโก กรุ๊ป ร้อยละ 100 และเป็นบริษัทที่มีความพร้อมทางเทคนิค การบริหารการจัดการ และเครื่องมือที่ทันสมัย จึงนับเป็นธุรกิจหนึ่งที่ช่วยเพิ่มศักยภาพให้แก่เอ็กโก กรุ๊ป ในการดำเนินธุรกิจพลังงานอย่างครบวงจร ซึ่งครอบคลุมธุรกิจให้บริการต่างๆ ดังนี้

เกี่ยวกับ เอสโกกรุ๊ป

  งานเดินเครื่องโรงไฟฟ้า

เอสโกมีประสบการณ์และความชำนาญในการให้บริการด้านการเดินเครื่องและบำรุงรักษา ทั้งในโรงไฟฟ้าพลัง ความร้อนและโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ครอบคลุมทั้งระยะการตรวจรับและทดสอบการเดินเครื่อง (Commissioning) และระยะการเดินเครื่อง (Operation)

  งานบำรุงรักษา

เอสโกให้บริการด้านบำรุงรักษาที่หลากหลายแก่อุตสาหกรรมประเภทต่างๆ เช่น โรงไฟฟ้า โรงงานปิโตรเคมี โรงกลั่นน้ำมันและโรงแยกก๊าซ โดยให้บริการที่เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้า เช่น งานบำรุงรักษาขนาดใหญ่ตามแผนการหยุดเครื่อง งานบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือโดยทั่วไป งานแก้ปัญหาที่จำเป็นเร่งด่วน โดยมีความชำนาญทั้งในงานบำรุงรักษาเครื่องกล บำรุงรักษาไฟฟ้า บำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมและตรวจวัด ด้วยศักยภาพการให้บริการแบบครบวงจรโดยเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า

  งานวิศวกรรมและก่อสร้าง

ด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์และความสามารถ และการมีพันธมิตรทางด้านวิชาการ ทำให้ธุรกิจฝึกอบรมของเอสโกเป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยให้บริการฝึกอบรมที่ครอบคลุมหลักสูตรด้านการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า ระบบส่งกระแสไฟฟ้า ระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า และการบริหารจัดการและการเงิน

นอกจากนี้ เอสโกยังดำเนินธุรกิจและแสวงหาโอกาสในการพัฒนาธุรกิจและการลงทุนในโครงการด้านพลังงานและสาธารณูปโภค เช่น ธุรกิจผลิตน้ำประปา เป็นต้น

Vision and Mission

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

  วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทไทยชั้นนำระดับมาตรฐานสากลที่ให้บริการด้านบำรุงรักษา วิศวกรรม เดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

   พันธกิจ

 ให้บริการด้านบำรุงรักษา วิศวกรรมและเดินเครื่องโรงไฟฟ้าด้วยมาตรฐานสากล โดยบุคลากรที่มีคุณภาพสูง

 สนับสนุนธุรกิจและการดำเนินงานของ EGCO Group

Board of Directors
1. นายสหัส ประทักษ์นุกูล 1. Mr. Sahust Pratuknukul
2. นายวัชรพงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 2. Mr. Wajarapong PalakawongNaAyudhya
3. นาย ชุมศักดิ์ ดีสุดจิต 3. Mr. Chumsak Desudjit
4. นายชาญกิจ เจียรพันธุ์ 4. Mr. Chankij Jearaphunt
5. นายปิยะ เจตะสานนท์ 5. Mr. Piya Jetasanon
6. Mr. John Matthew Palumbo 6. Mr. John Matthew Palumbo
7. นายวรวิทย์ โพธิสุข 7. Mr. Voravit Potisuk
ESCO's Organizatin
Community Relation
Brand in Action

Brand Vision

วิสัยทัศน์ของเอ็กโก กรุ๊ป ที่ว่า "เราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงาน...เพื่อชีวิต" หรือ Energy for Life
คือการประกาศความมุ่งมั่น และจุดมุ่งหมายขององค์กร ที่จะสร้างสรรค์พลังงานสะอาดเพื่อทุกชีวิต ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมตลอดไป เพื่อความเจริญเติบโต ความสุข และความยั่งยืนทั้งขององค์กร สังคม และประเทศ

Brand Attitude

ทุกคนที่เอ็กโก กรุ๊ป มีทัศนคติเดียวกัน เราเชื่อว่า "ต้นทางดี จะก่อกำเนิดผลลัพธ์ปลายทางที่ดี" เราจึงให้ความสำคัญ กับทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้นทางเสมอ แนวความคิดนี้อยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิตไฟฟ้าที่เราใส่ใจตั้งแต่จุดเริ่มต้นคือการเลือกเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มที่จะนำความรู้ความสามารถเข้าไปช่วยเหลือเกื้อกูลคนในชุมชน ตลอดจนการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเราเน้นการอนุรักษ์และปลูกจิตสำนึกรักษ์ "ป่าต้นน้ำ" และการพัฒนาการเรียนรู้และสร้างจิตสำนึกสาธารณะในเด็กปฐมวัยและเยาวชนไทย ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้

เอ็กโก กรุ๊ป มุ่งไปที่ต้นทางของทุกอย่าง เพราะเราเชื่อว่าผลลัพธ์ปลายทางจะดีได้ ต้องมาจากต้นทางที่ดี